Home>Test>Karimnagar>  GENEXPERT MTB/RIF PCR - SPUTUM

Test Details

GENEXPERT MTB/RIF PCR - SPUTUM

Patient Preparation:Mandatory Physician prescription, Molecular TRF

GENEXPERT MTB/RIF PCR - SPUTUM in Karimnagar

    Sample: SPUTUM (2 mL)